หาวิทยาลัยตระหนักดีว่า "คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ต้องเป็นภาพรวมของกระบวนการคิดที่ทันสมัย จึงจะสามารถนำพาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการ การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และจะผลิตบัณฑิตให้เติบโตเป็นคนดี และคนเก่งอยู่ในบุคคลเดียวกันนั่นถือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความก้าวหน้า "
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2527 โดยมี นายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และ นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล เป็นอธิการบดี ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีชื่อว่า วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และได้เปิดดำเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี รวม 2 คณะวิชา คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ดำเนินการตามพันธกิจของการอุดมศึกษาครบถ้วนทุกประการ มีการพัฒนาการศึกษาเจริญก้าวหน้าตามพันธกิจมาโดยลำดับ จนถึงปีการศึกษา 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พิจารณาเห็นว่าวิทาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) กำหนดไว้ จึงอนุญาตให้วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย โดยเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ซึ่งสำนักงานกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2537
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเปิดดำเนินการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 9 คณะวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุนอีก 12 หน่วยงาน

ชื่อไทย :: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อักษรย่อ มว.
ชื่ออังกฤษ :: VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY อักษรย่อ V.U.

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

ใช้เครื่องหมายซึ่งมีรูปร่างเป็นวงกลม มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วงโค้งต่อเนื่องกัน ถัดเข้ามาตอนบนเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" ภายในวงโค้งตอนล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY" ระหว่างชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองด้าน มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกษรกลม อยู่ทั้งสองด้านเนื้อที่ตรงกลางของวงกลมมีรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้มประตูชุมพล กับมีเส้นวงโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง และด้านล่างของวงกลม มีข้อความปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ "จริยธรรม นำปัญญา"

ธงและสีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 

 

สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสด หมายถึงสติปัญญาเป็นเลิศและความรุ่งเรือง
ธงประจำมหาวิทยาลัยเป็นธงสีแสด
มีตรามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอยู่กึ่งกลางธง
ต้นไม้ประจำมหาวิยาลัยคือ ต้นแคแสด
เป็นไม้ยืนต้น ออกดอกเป็นช่อมีสีแสดสดใส